Afholdte møder


Når virkeligheden udgives i bøger - præsentation af to bøger og tilblivelsen af disse. Forbrydelsens sind - Mette Brandt-Christensen, Tine Wøbbe og Kristina Antivacis. Livstid - Anders Lomholt

Psykisk Sygdom og kriminalitet. Gennemgang af regionernes rapport fra 2019 og indsatser herefter. Hvordan er det gået?, Gitte Ahle og Mette Brandt-Christensen. Arbejdsgruppens anbefalinger efter rapporten, Runa Sturlason. Implementering af de første 10 anbefalinger i psykiatrien i Aalborg, Bjarne Christensen. Regionernes overvejelser efter rapporten, Anette Sloth. SIND's forventninger til rapportens 10 anbefalinger, Knud Kristensen.

Mentalerklæringer og retssikkerhed. Hvis din bedste ven bliver anklaget i en straffesag, vil det så altid være klogt af ham/hende at medvirke til mentalobservation? Speciallæge i psykiatri Anders Frøkjær, fhv. senioranklager Anne Birgtite Stürup
 
Malignt neuroleptika-syndrom, Torsten Warrer, Serumbestemmelse af clozapin - Klinisk (kontra)indiceret?, Jimmi Nielsen
 
Undersøgelse af den etniske patient. Psykologisk udredning af den etniske patient i forbindelse med mentalundersøgelser, psykologerne Rose-Marie Mollerup og Pia Lykke Hjortebjerg. Lægelige udredning af den etniske patient, overlæge Charlotte Rehling.
 
En Fremtid uden Dom - den socialpædagogiske indsats på botilbud for domfældte voksne med udviklingshæmning og unge med ASF+ ved Ph.d. studerende Mette Rømer
 
De retspsykiatriske tal. Rapporten til rådet for socialt udsatte samt  Udviklingen i ungdomskriminalitet,  fuldmægtig Tanja Tambour Jørgensen - Den retspsykiatriske database, Tina Gram Larsen
 
Hvornår er det optimalt at udskrive, og hvornår kan man forvente effekt af iværksat antipsykotisk virkende behandling? Udskrivelse af den sindssyge patient og opfølgning herefter - med udgangspunkt i sag fra RR-årsrapport 2014, ved Mette Brandt-Christensen,  Psykofarmalogisk behandling af psykose: Hvornår kan der forventes effekt af antipsykotisk virkende behandling? ved ph.d. Lone Baandrup
 
Alvorlige enkeltsager i retspsykiatrien - og organisatoriske konsekvenser - ”Blåkærgårdsagen”.  Beskrivelse af sagen, Mette Brandt-Christensen - Patientfokus, Inger Andreasen - Organisatoriske konsekvense, Kirsten Gøtzsche-Larsen - Husordner, eksempler fra regionerne, Tina Gram Larsen - Ombudsmandens syn på husordner generelt - afdelingschef Morten Engberg
 
Møde med strategisk analytiker, cand.scient.soc, Ph.d. Hanne Stevens, der holdt oplæg på baggrund af sin ph.d. afhandling i Auditoriet, Aarhus Universitetshospital, Risskov, med titlen ” Kriminalitet og psykisk sygdom - registerbaseret kortlægning af relative onset”
 
Sager fra Retslægerådets årsberetning 2013. PTSD, Henrik Steen Andersen, og ondartet, kronisk sindssygdom - sag fra Sikringsanstalten, Per Balling.
 
Psykisk syge lovovertrædere i nordisk strafferet. Simon Kamber, cand. jur. og ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet
 
Temadag om retspsykiatrisk byggeri, byggeri i Region Hovedstaden/Thomas Schütze, byggeri i Region Sjælland/Susanne Møller-Madsen og Per Balling, byggeri i Region Midtjylland/Trine Arngrim og  Mette Krøyer, byggeri i Region Nordjylland/Tina Gram Larsen og byggeri i Region Syddanmark/Peter Fristed
 
Orientering om de to regionale kompetencecentre, Peter Kramp: Sindssyg i gerningsøjeblikket? Per Balling, Pia Bøgh: Om Sikringen, Susanne Bengtson Pedersen, Mette Brandt-Christensen.
 
ADHD in a Forensic Perspective. Niels Peter Ole Mors, Susan Young, Torsten Jacobsen, Peter Gottlieb
 
Rapporterne om retspsykiatri. Chefrådgiver Mikkel Lambach, Danske Regioner, og souschef Johan Christian Legarth, Politikontoret i Justitsministeriet
 
Sager fra Retslægerådets årsberetning. Hans Henrik Ockelmann, Lars V. Kessing, Jens Lund
Særlige forhold vedrørende unge kriminelle i retspsykiatrien. Kirsten Nitschke, Georg Gouliaev, statsadvokat Peter Brøndt-Jørgensen, forstander Lars Emil Andersen, forsorgsleder Mogens Baun, afdelingsleder og souschef Niels Sandemann
 
Aktindsigt mv. i mentalerklæringer. Kontorchef Korfits Nielsen, Justitsministeriet, fuldmægtig Mette Rasmussen og specialkonsulent Susanne Beck Petersen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, rigsadvokatassessor Pernille Langermann
 
Behandling af sædelighedskriminelle - status. Ellids Kristensen, Birgit Jessen-Petersen, kriminalforsorgsleder Estrid Pass, cand.psych. Susanne Bengtsson, Jens Lund
 
Misbrug blandt retspsykiatriske patienter. Tina Gram Larsen, Bjørn Holm, Hilde Casier, Jørgen Herrmann, Benedikte Volfing, Søren Clemensen, Helle Hougaard, inspektionschef, Folketingets Ombudsmand, Lennart Frandsen, Erik Høyer
 
Retspsykiatri i regionerne. Tina Gram Larsen, psykolog Ulla Larsen, fuldmægtig Carsten Balle, Trine Arngrim, Peter Fristed, Nomi Vejgård, Bjørn Holm
 
Retslægerådets årsberetninger 2001-2002, 2003-2005. Hans Henrik Ockelmann, Hanne Hilmer, Lone Valbak
 
Psykopatologiske vurderinger i retspsykiatrien (med særlig vægt på skizofreni og psykopati). Fællesmøde med Interessegruppen for fænomenologisk psykopatologi, IFP. Indleder Peter Kramp
 
Mentalt retarderede kriminelle. Jens Lund, psykolog Kasper Jørgensen, jurist Susanne Bonde, forstander Svend-Ejner Pejstrup
 
Psykisk sygdom og kriminalitet; en gennemgang og diskussion om ministeriernes rapport om behandling af psykisk syge kriminelle i Danmark. Kontorchef Steffen Egesborg Hansen, Dorte Sestoft, dr.jur. Britta Kyvsgaard, kontorchef Ina Eliasen, cand.jur. Johanne Bratbo
 
Psykofarmakologisk behandling af vanskeligt behandlelige (rets)psykiatriske patienter. Anders Fink-Jensen, Hans Henrik Ockelmann
 
Effekten af behandling med kønsdriftdæmpende medicin givet til personer, dømt for grov, personfarlig sædelighedskriminalitet. Psykolog Steen Mollerup, cand.stat. Gorm Gabrielsen
 
Benådning - psykiatriske aspekter (med et stænk af jura). Peter Kramp
 
En gennemgang af bøgerne "Birkedal" og "Hypnosemordene". Peter Øvig Knudsen, Finn Albrahamowitz, Jens Lund, Kirsten Nitschke, Helle Gravesen, Kjeld Reinert
 
Forudsigelse af kriminelt recidiv blandt sædelighedskriminelle og andre kriminelle, muligheder og begrænsninger. Nicolas Långström
 
Transkulturel retspsykiatri. Peter Kramp, antropolog, ph.d.-stud. Katrine Johansen
 
Temamøe om skandinaviske erfaringer ved behandling af sædelighedskriminelle. Psykologspecialist Erik Risnes, fængselsbetjent Morten Cornell, psykolog Elisabeth Kwarnmark, Jens Lund
 
Diversion programme in New South Wales. Sygeplejerske Bent Nielsen
 
Tvang i psykiatrien. Fuldmægtig Svend Erik Bukholt, Lykke Pedersen, Kristen Kistrup
 
Efteruddannelse i det retspsykiatriske ekspertområde. Kjeld Reinert
 
Temamøde om genfundne erindringer ("recovered memory"). Michael Andreassen, lektor, ph.d. Dorthe Berntsen, kriminalinspektør Bent Isager-Nielsen, Dorte Sestoft
 
Psykiske forstyrrelser blandt varetægtsfængslede. Henrik Steen Andersen
 
Medicinsk kastration, effekt og forløb af behandlingen. Heidi Hansen, cand.psych. Steen Mollerup
 
Psykisk sygdom hos unge varetægtsfængslede. Patrick Gosden
 
Temamøde om de skizofreniforme grænsetilstande (ICD-8-klassifikation) i retspsykiatrisk belysning. Ralf Hemmingsen, Tina Gram
 
Det pædofile overgreb. Forfatter Kristian Ditlev Jensen
 
Eeg ved mentalundersøgelser. Overlæge Jørgen Alving, Dianalund, Lars Søndergård, Peter Kramp
 
Rigsadvokatens meddelelse om anklagemyndighedens behandling af sager vedrørende psykisk afvigende kriminelle (udkast). Rigsadvokatassessor Jette Christiansen, Rigsadvokaten, Peter Kramp
 
Temamøde om psykologiske undersøgelser ved mentalobservationer. Peter Kramp, cand.psych. Claus Werchmeister, cand.psych. Erik Lykke Mortensen, cand.psych. Otto Christensen
 
Retslægerådets årsberetning for 1998 og 1999. Peter Kramp, Kjeld Reinert, Jesper Krusell
 
Orientering om arbejdsgruppe, der skal udforme forslag til en ny Rigsadvokatmeddelelse om psykisk aborme lovovertrædere. Statsadvokat Birgitte Vestberg
 
Nye love og regler i strafferetspsykiatrien. Kjeld Reinert, fuldmægtig Ida Skouvig, Justitsministeriet
 
Forsøgsordningen med behandling af sædelighedskriminelle. Jens Lund, cand.psych. Tommy Lillebæk, Trine Arngrim
 
Temamøde om efterforskningsmetoder. Kriminalinspektør Willi Eliasen, Glostrup Politi, vicekriminalinspektør Bent Espersen, Kriminalteknisk afdeling, professor Jørn Simonsen
 
Gerningsmandsprofiler. Kriminalkommisær Bent Isager Nielsen, Dorte Sestoft
 
Sundhedsvæsenets Patientklagenævns emnerapport om psykiatriske ankesager. Specialkonsulent Thomas Anker Møller, Sundhedsstyrelsens Patientklagenævn, Lykke Pedersen
 
Temamøde om de tidsubestemte særforanstaltninger. Jens Lund, forskningskonsulent Britta Kyvsgaard, Justitsministeriet, Rigsadvokat Henning Fode, Pete Kramp
 
Ungdomspsykiatriens opgaver og forpligtelser vedrørende unge kriminelle. Forsorgsfuldmægtig Lisbeth Hansen, Alice Lodberg Madsen, Marianne Jacony, Patrick Gosden, Georg Gouliaev, statsadvokat Hanne Schmidt, Rigsadvokaten
 
Etik i retspsykiatrien. Hans Adserballe
 
Temamøde om mentalt retarderede kriminelle. Ole Døhr, Jens Lund, Mira Presman, statsadvokat Preben Alsøe, fuldmægtig Gunvor Munch, Socialministeriet
 
Retspsykiatriske patienter - aktuel status. Lektor, cand.stat. Gorm Gabrielsen, Jens Lund, Bjørn Holm
 
Behandling inden for kriminalforsorgen. Vicedirektør Annette Esdorf, Heidi Hansen, instruktør Michael Hesel, forsorgsfuldmægtig Lisbeth Hansen, Jens Lund
 
Retspsykiatriske syndromer - patologisk rus (MS), Den abnorme enkeltreaktion (PK). Munthe Suenson, Peter Kramp
 
Temamøde om vold og trusler om vold i psykiatrisk afdeling, status og konsekvenser. Sikkerhedschef Asger Grandjean, Kirsten Gøtzsche-Larsen, Ulla Bartels, Ralf Hemmingsen, statsadvokat Erik Merlung
 
Farlighedsvurderinger inden for civilretspsykiatrien. Anita Weeke, Else Marie Justesen, Lars Martin Nielsen
 
Farlighedsvurderinger i strafferetspsykiatrien. Docent, forskningsleder Henrik Belfrage, Växjö, professor Gorm Toftegaard Nielsen, Jens Lund, Bjørn Holm
 
Strafferet og retspsykiatri i det 19. århundrede. Professor, dr.jur. Knud Waaben
 
Temamøde om misbrug på psykiatriske afdelinger, specielt inden for retspsykiatrien. Lektor, cand.stat. Jørgen Paulsen, Raben Rosenberg, Ole Hetmar, Peter Gottlieb, Bjørn Holm
 
Grønlands retspsykiatri. Vicepolitimester Jørgen Meyer, Poul Bisgaard, Lise Lykke-Olesen
 
Behandling af sædelighedskriminelle. Heidi Hansen, klinisk psykolog Thomas Hammerbrink
 
Neuropsykiatriske syndromer hos børn og unge - retspsykiatriske perspektiver med særlig henblik på Aspergers syndrom. Ole Sylvester Jørgensen, Jens Lund, Nanna Nielsen
 
Temamøde om psykoterapi i retspsykiatrien. Patrich Gallwey, chefpsykolog Lars Sørensen, Trine Arngrim, chefpsykolog Birgitte Brun
 
Retspsykiatri, redegørelse fra Sundhedsstyrelsens udvalg vedrørende retspsykiatri. Kontorchef Peter Bak Mortensen, Sundhedsministeriet, Jens Lund
 
Tavshedspligt, oplysningspligt mv. i relation til mentalobservationer ogbehandling af retspsykiatriske patienter. Kontorchef Poul Dahl Jensen, Justitsministeriet
 
Behandlingsalternativer til frihedsstraf - samspil mellem kriminalretten og social- og sundhedsretten. Forskningsstipendiat, cand.jur. Ida Elisabeth Kock, Det Danske Center for Menneskerettigheder
 
Varetægtsfængsling og psykisk helbred - resultater fra isolationsundersøgelsen. Henrik Steen Andersen, Dorte Sestoft, cand.psych. Tommy Lillebæk, lektor, cand.stat. Gorm Gabrielsen
 
Temamøde om retspsykiatriske afdelinger. Ole Hetmar, Ivan Danvad, Peter Gottlieb Bjørn Holm, Jens Lund
 
Registerundersøgelsen. Peter Kramp
 
Betænkning om værgemål. Landsdommer, dr.jur. Svend Danielsen, embedslæge Kirsten Kronborg
 
Temamøde om alkoholmisbrug og kriminalitet. Speciallæge Palle Pedersen, Henrik Steen Andersen, Dorte Sestoft, forsorgsfuldmægtig Lisbeth Hansen, Jens Lund
 
Ambulant retspsykiatri i København - en opgørelse over 131 patienter. Stud.med. Jens Bærild Hansen
 
Somatisk tvangsbehandling af psykotiske patienter. Vilhelm Schultz, Lilian Jacobsen, Alice Madsen, Kjeld Reinert
 
Sædelighedskriminelle i ambulant sexologisk behandling. Klinisk psykolog Thomas Hammerbrink
 
Temamøde om § 69, stk. 1-patienter. Statsadvokat Erik Merlung, Peter Kramp, Alex Kørner, Peder Knudsen, Peter Gottlieb, Jens Lund
 
Psykiatri i de lukkede fængsler. Peder Knudsen, Eskil Hohwy, Mogens Undén, Sigurd Benjaminsen
 
Retslægerådets årsberetning. Marianne Knudstrup, Ulla Noring, Jens Schmidt
 
Retspsykiatriske problemer i historisk perspektiv. Idehistoriker, cand.mag. Knud Michelsen
 
Temamøde om brandstiftere. Murray Cox, psykolog Mette Jacobsen, Jens Lund, Jørn Nissen, Dan Krath Nielsen
 
Erfaringer med den nye psykiatrilov (session ved DPS' årsmøde)
 
Psykiatriske særforanstaltninger, effekt og forløb. En femårs efterundersøgelse. Jens Lund
 
Betænkning om Retslægerådet. Jens Schmidt, Toni Haugen, Peter Gottlieb
 
Retsvæsenets syn på retspsykiatriske erklæringer. Landsdommer Ziegler, statsadvokat Erik Merlung, advokat B. Unmarck Larsen
Bliv medlem
Medlemmer af Dansk Psykiatrisk Selskab kan optages som ordinære medlemmer.

Andre faggrupper kan søge om ekstraordinært medlemskab.
Bliv medlem

Rigsadvokatens meddelelse: Psykisk afvigende kriminelle


Kalender
Besøg vores side
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Retspsykiatrisk Interessegruppe | Dansk Psykiatrisk Selskab | SE-nr. 27911838 |