Møde 2018

Medlemsmøde: Mentalerklæringer og retssikkerhed. Hvis din bedste ven bliver anklaget i en straffesag, vil det så altid være klogt af ham/hende at medvirke til mentalobservation? Speciallæge i psykiatri Anders Frøkjær, fhv. senioranklager Anne Birgtite Stürup
Møde 2017


Medlemsmøde: Malignt neuroleptika-syndrom, Torsten Warrer, Serumbestemmelse af clozapin - Klinisk (kontra)indiceret?, Jimmi NielsenMøde 2016


Årsmøde - Undersøgelse af den etniske patient. Psykologisk udredning af den etniske patient i forbindelse med mentalundersøgelser,
psykologerne Rose-Marie Mollerup og Pia Lykke Hjortebjerg. Lægelige udredning af den etniske patient, overlæge Charlotte Rehling.


 
Møde 2015
 
En Fremtid uden Dom - den socialpædagogiske indsats på botilbud for domfældte voksne med udviklingshæmning og unge med ASF+ ved Ph.d. studerende Mette Rømer

Årsmøde - De retspsykiatriske tal. Rapporten til rådet for socialt udsatte samt  Udviklingen i ungdomskriminalitet,  fuldmægtig Tanja Tambour Jørgensen - Den retspsykiatriske database, Tina Gram Larsen

 

Hvornår er det optimalt at udskrive, og hvornår kan man forvente effekt af iværksat antipsykotisk virkende behandling? Udskrivelse af den sindssyge patient og opfølgning herefter - med udgangspunkt i sag fra RR-årsrapport 2014, ved Mette Brandt-Christensen,  Psykofarmalogisk behandling af psykose: Hvornår kan der forventes effekt af antipsykotisk virkende behandling? ved ph.d. Lone Baandrup 
 

Møde 2014

Årsmøde: Alvorlige enkeltsager i retspsykiatrien - og organisatoriske konsekvenser - ”Blåkærgårdsagen”.  Beskrivelse af sagen, Mette Brandt-Christensen - Patientfokus, Inger Andreasen - Organisatoriske konsekvense, Kirsten Gøtzsche-Larsen - Husordner, eksempler fra regionerne, Tina Gram Larsen - Ombudsmandens syn på husordner generelt - afdelingschef Morten Engberg

Møde med strategisk analytiker, cand.scient.soc, Ph.d. Hanne Stevens, der holdt oplæg på baggrund af sin ph.d. afhandling i Auditoriet, Aarhus Universitetshospital, Risskov, med titlen ” Kriminalitet og psykisk sygdom - registerbaseret kortlægning af relative onset”

Medlemsmøde: Sager fra Retslægerådets årsberetning 2013. PTSD, Henrik Steen Andersen, og ondartet, kronisk sindssygdom - sag fra Sikringsanstalten, Per Balling.

Møder 2013
Simon Kamber, cand. jur. og ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet: Psykisk syge lovovertrædere i nordisk strafferet

Temadag om retspsykiatrisk byggeri, byggeri i Region Hovedstaden/Thomas Schütze, byggeri i Region Sjælland/Susanne Møller-Madsen og Per Balling, byggeri i Region Midtjylland/Trine Arngrim og  Mette Krøyer, byggeri i Region Nordjylland/Tina Gram Larsen og byggeri i Region Syddanmark/Peter Fristed
Møder 2012
Per Balling, Pia Bøgh: Om SikringenSusanne Bengtson Pedersen, Mette Brandt-Christensen: Orientering om de to regionale kompetencecentre, Peter Kramp: Sindssyg i gerningsøjeblikketMøder 2011


Niels Peter Ole Mors, Susan Young, Torsten Jacobsen, Peter Gottlieb
ADHD in a Forensic Perspective


Chefrådgiver Mikkel Lambach, Danske Regioner, og souschef Johan Christian Legarth, Politikontoret i Justitsministeriet
Rapporterne om retspsykiatri

Hans Henrik Ockelmann, Lars V. Kessing, Jens Lund
Sager fra Retslægerådets årsberetningÆldre møder


Kirsten Nitschke, Georg Gouliaev, statsadvokat Peter Brøndt-Jørgensen, forstander Lars Emil Andersen, forsorgsleder Mogens Baun, afdelingsleder og souschef Niels Sandemann
Særlige forhold vedrørende unge kriminelle i retspsykiatrien

Kontorchef Korfits Nielsen, Justitsministeriet, fuldmægtig Mette Rasmussen og specialkonsulent Susanne Beck Petersen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, rigsadvokatassessor Pernille Langermann
Aktindsigt mv. i mentalerklæringer

Ellids Kristensen, Birgit Jessen-Petersen, kriminalforsorgsleder Estrid Pass, cand.psych. Susanne Bengtsson, Jens Lund
Behandling af sædelighedskriminelle - status

Tina Gram Larsen, Bjørn Holm, Hilde Casier, Jørgen Herrmann, Benedikte Volfing, Søren Clemensen, Helle Hougaard, inspektionschef, Folketingets Ombudsmand, Lennart Frandsen, Erik Høyer
Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Tina Gram Larsen, psykolog Ulla Larsen, fuldmægtig Carsten Balle, Trine Arngrim, Peter Fristed, Nomi Vejgård, Bjørn Holm
Retspsykiatri i regionerne

Hans Henrik Ockelmann, Hanne Hilmer, Lone Valbak
Retslægerådets årsberetninger 2001-2002, 2003-2005

Fællesmøde med Interessegruppen for fænomenologisk psykopatologi, IFP. Indleder Peter Kramp
Psykopatologiske vurderinger i retspsykiatrien (med særlig vægt på skizofreni og psykopati)

Jens Lund, psykolog Kasper Jørgensen, jurist Susanne Bonde, forstander Svend-Ejner Pejstrup
Mentalt retarderede kriminelle

Kontorchef Steffen Egesborg Hansen, Dorte Sestoft, dr.jur. Britta Kyvsgaard, kontorchef Ina Eliasen, cand.jur. Johanne Bratbo
Psykisk sygdom og kriminalitet; en gennemgang og diskussion om ministeriernes rapport om behandling af psykisk syge kriminelle i Danmark

Anders Fink-Jensen, Hans Henrik Ockelmann
Psykofarmakologisk behandling af vanskeligt behandlelige (rets)psykiatriske patienter

Psykolog Steen Mollerup, cand.stat. Gorm Gabrielsen
Effekten af behandling med kønsdriftdæmpende medicin givet til personer, dømt for grov, personfarlig sædelighedskriminalitet

Peter Kramp
Benådning - psykiatriske aspekter (med et stænk af jura)

Peter Øvig Knudsen, Finn Albrahamowitz, Jens Lund, Kirsten Nitschke, Helle Gravesen, Kjeld Reinert
En gennemgang af bøgerne "Birkedal" og "Hypnosemordene"

Nicolas Långström
Forudsigelse af kriminelt recidiv blandt sædelighedskriminelle og andre kriminelle, muligheder og begrænsninger

Peter Kramp, antropolog, ph.d.-stud. Katrine Johansen
Transkulturel retspsykiatri

Psykologspecialist Erik Risnes, fængselsbetjent Morten Cornell, psykolog Elisabeth Kwarnmark, Jens Lund
Temamøe om skandinaviske erfaringer ved behandling af sædelighedskriminelle

Sygeplejerske Bent Nielsen
Diversion programme in New South Wales

Fuldmægtig Svend Erik Bukholt, Lykke Pedersen, Kristen Kistrup
Tvang i psykiatrien

Kjeld Reinert
Efteruddannelse i det retspsykiatriske ekspertområde

Michael Andreassen, lektor, ph.d. Dorthe Berntsen, kriminalinspektør Bent Isager-Nielsen, Dorte Sestoft
Temamøde om genfundne erindringer ("recovered memory")

Henrik Steen Andersen
Psykiske forstyrrelser blandt varetægtsfængslede

Heidi Hansen, cand.psych. Steen Mollerup
Medicinsk kastration, effekt og forløb af behandlingen

Patrick Gosden
Psykisk sygdom hos unge varetægtsfængslede

Ralf Hemmingsen, Tina Gram
Temamøde om de skizofreniforme grænsetilstande (ICD-8-klassifikation) i retspsykiatrisk belysning

Forfatter Kristian Ditlev Jensen
Det pædofile overgreb

Overlæge Jørgen Alving, Dianalund, Lars Søndergård, Peter Kramp
Eeg ved mentalundersøgelser

Rigsadvokatassessor Jette Christiansen, Rigsadvokaten, Peter Kramp
Rigsadvokatens meddelelse om anklagemyndighedens behandling af sager vedrørende psykisk afvigende kriminelle (udkast)

Peter Kramp, cand.psych. Claus Werchmeister, cand.psych. Erik Lykke Mortensen, cand.psych. Otto Christensen
Temamøde om psykologiske undersøgelser ved mentalobservationer

Peter Kramp, Kjeld Reinert, Jesper Krusell
Retslægerådets årsberetning for 1998 og 1999

Statsadvokat Birgitte Vestberg
Orientering om arbejdsgruppe, der skal udforme forslag til en ny Rigsadvokatmeddelelse om psykisk aborme lovovertrædere

Kjeld Reinert, fuldmægtig Ida Skouvig, Justitsministeriet
Nye love og regler i strafferetspsykiatrien

Jens Lund, cand.psych. Tommy Lillebæk, Trine Arngrim
Forsøgsordningen med behandling af sædelighedskriminelle

Kriminalinspektør Willi Eliasen, Glostrup Politi, vicekriminalinspektør Bent Espersen, Kriminalteknisk afdeling, professor Jørn Simonsen
Temamøde om efterforskningsmetoder 

Kriminalkommisær Bent Isager Nielsen, Dorte Sestoft
Gerningsmandsprofiler

Specialkonsulent Thomas Anker Møller, Sundhedsstyrelsens Patientklagenævn, Lykke Pedersen
Sundhedsvæsenets Patientklagenævns emnerapport om psykiatriske ankesager

Jens Lund,forskningskonsulent Britta Kyvsgaard, Justitsministeriet, Rigsadvokat Henning Fode, Pete Kramp
Temamøde om de tidsubestemte særforanstaltninger

Forsorgsfuldmægtig Lisbeth Hansen, Alice Lodberg Madsen, Marianne Jacony, Patrick Gosden, Georg Gouliaev, statsadvokat Hanne Schmidt, Rigsadvokaten
Ungdomspsykiatriens opgaver og forpligtelser vedrørende unge kriminelle

Hans Adserballe
Etik i retspsykiatrien

Ole Døhr, Jens Lund, Mira Presman, statsadvokat Preben Alsøe, fuldmægtig Gunvor Munch, Socialministeriet
Temamøde om mentalt retarderede kriminelle

Lektor, cand.stat. Gorm Gabrielsen, Jens Lund, Bjørn Holm
Retspsykiatriske patienter - aktuel status

Vicedirektør Annette Esdorf, Heidi Hansen, instruktør Michael Hesel, forsorgsfuldmægtig Lisbeth Hansen, Jens Lund
Behandling inden for kriminalforsorgen

Munthe Suenson, Peter Kramp
Retspsykiatriske syndromer - patologisk rus (MS), Den abnorme enkeltreaktion (PK)

Sikkerhedschef Asger Grandjean, Kirsten Gøtzsche-Larsen, Ulla Bartels, Ralf Hemmingsen, statsadvokat Erik Merlung
Temamøde om vold og trusler om vold i psykiatrisk afdeling, status og konsekvenser

Anita Weeke, Else Marie Justesen, Lars Martin Nielsen
Farlighedsvurderinger inden for civilretspsykiatrien

Docent, forskningsleder Henrik Belfrage, Växjö, professor Gorm Toftegaard Nielsen, Jens Lund, Bjørn Holm
Farlighedsvurderinger i strafferetspsykiatrien

Professor, dr.jur. Knud Waaben
Strafferet og retspsykiatri i det 19. århundrede

Lektor, cand.stat. Jørgen Paulsen, Raben Rosenberg, Ole Hetmar, Peter Gottlieb, Bjørn Holm
Temamøde om misbrug på psykiatriske afdelinger, specielt inden for retspsykiatrien

Vicepolitimester Jørgen Meyer, Poul Bisgaard, Lise Lykke-Olesen
Grønlands retspsykiatri

Heidi Hansen, klinisk psykolog Thomas Hammerbrink
Behandling af sædelighedskriminelle

Ole Sylvester Jørgensen, Jens Lund, Nanna Nielsen
Neuropsykiatriske syndromer hos børn og unge - retspsykiatriske perspektiver med særlig henblik på Aspergers syndrom

Patrich Gallwey, chefpsykolog Lars Sørensen, Trine Arngrim, chefpsykolog Birgitte Brun
Temamøde om psykoterapi i retspsykiatrien

Kontorchef Peter Bak Mortensen, Sundhedsministeriet, Jens Lund
Retspsykiatri, redegørelse fra Sundhedsstyrelsens udvalg vedrørende retspsykiatri

Kontorchef Poul Dahl Jensen, Justitsministeriet
Tavshedspligt, oplysningspligt mv. i relation til mentalobservationer ogbehandling af retspsykiatriske patienter

Forskningsstipendiat, cand.jur. Ida Elisabeth Kock, Det Danske Center for Menneskerettigheder
Behandlingsalternativer til frihedsstraf - samspil mellem kriminalretten og social- og sundhedsretten

Henrik Steen Andersen, Dorte Sestoft, cand.psych. Tommy Lillebæk, lektor, cand.stat. Gorm Gabrielsen
Varetægtsfængsling og psykisk helbred - resultater fra isolationsundersøgelsen

Ole Hetmar, Ivan Danvad, Peter Gottlieb Bjørn Holm, Jens Lund
Temamøde om retspsykiatriske afdelinger

Peter Kramp
Registerundersøgelsen

Landsdommer, dr.jur. Svend Danielsen, embedslæge Kirsten Kronborg
Betænkning om værgemål

Speciallæge Palle Pedersen, Henrik Steen Andersen, Dorte Sestoft, forsorgsfuldmægtig Lisbeth Hansen, Jens Lund
Temamøde om alkoholmisbrug og kriminalitet

Stud.med. Jens Bærild Hansen
Ambulant retspsykiatri i København - en opgørelse over 131 patienter

Vilhelm Schultz, Lilian Jacobsen, Alice Madsen, Kjeld Reinert
Somatisk tvangsbehandling af psykotiske patienter

Klinisk psykolog Thomas Hammerbrink
Sædelighedskriminelle i ambulant sexologisk behandling

Statsadvokat Erik Merlung, Peter Kramp, Alex Kørner, Peder Knudsen, Peter Gottlieb, Jens Lund
Temamøde om § 69, stk. 1-patienter

Peder Knudsen, Eskil Hohwy, Mogens Undén, Sigurd Benjaminsen
Psykiatri i de lukkede fængsler

Marianne Knudstrup, Ulla Noring, Jens Schmidt
Retslægerådets årsberetning

Idehistoriker, cand.mag. Knud Michelsen
Retspsykiatriske problemer i historisk perspektiv

Murray Cox, psykolog Mette Jacobsen, Jens Lund, Jørn Nissen, Dan Krath Nielsen
Temamøde om brandstiftere

Erfaringer med den nye psykiatrilov (session ved DPS' årsmøde)


Jens Lund
Psykiatriske særforanstaltninger, effekt og forløb. En femårs efterundersøgelse

Jens Schmidt, Toni Haugen, Peter Gottlieb
Betænkning om Retslægerådet

Landsdommer Ziegler, statsadvokat Erik Merlung, advokat B. Unmarck Larsen

Retsvæsenets syn på retspsykiatriske erklæringer

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Retspsykiatrisk Interessegruppe