Vedtægter


Senest ændret på ekstraordinær generalforsamling 19. september 2019.

§ 1. Retspsykiatrisk Interessegruppe (RI) er en medlemsgruppering under Dansk Psykiatrisk Selskab og respekterer således i det hele Dansk Psy­kiatrisk Sel­skabs love og beslutninger, vedtaget af selskabets ge­neral­forsamling og bestyrelse.
 
§ 2. RI’s formål er at fremme og øge kendskabet til retspsyki­atri som en praktisk handleorienteret og viden­skabelig forskningsorienteret disci­plin inden for psykia­trien.

a. For at opnå dette arrangerer RI egne møder om rets­psykiatriske problemstillinger og bistår Dansk Psyki­atrisk Selskab med at orga­nisere møder, kurser mv. med retspsykiatriske aspekter.

b. kan afgive udtalelse til bestyrelsen for Dansk Psyki­atrisk Sel­skab efter anmodning fra denne. RI kan endvidere på eget initiativ rette henvendelse til bestyrelsen for Dansk Psykiatrisk Selskab ved­rørende retspsykiatriske spørgsmål.
 
§ 3. Ethvert medlem af Dansk Psykiatrisk Selskab kan blive medlem af RI.
 
§ 4. Personer inden for andre faggrupper med interesse for retspsykiatri kan søge om ekstraordinært medlemskab. Bestyrelsen for RI afgør ansøg­ninger om ekstraordinært medlemskab. Ekstraordinære medlemmer kan ikke ind­vælges i RI’s kompetente organer og kan ikke deltage i be­handling af sager omfattet af § 2b.

§ 5. RI’s højeste myndighed er generalforsamlingen, der sædvanligvis finder sted i maj måned. Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 30 dages varsel ved annoncering på Retspsykiatrisk Interessegruppes hjemmeside, eller ved direkte henvendelse til medlemmerne med samme varsel.

§ 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal inde­holde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, der skal være medlem
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren forelægger revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg i henhold til lovene
7. Eventuelt

a. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 15. februar og bringes på hjemmesiden sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen eller mailes direkte til medlemmerne inden for samme tidsfrist.

§ 7. RI ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Medlemmerne vælges ved den årlige generalforsamling for en periode af tre år. Genvalg kan finde sted. Såfremt et medlem kræver det, skal der foretages skriftlig afstemning. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en kasserer.

a. Generalforsamlingen vælger en bestyrelsessuppleant og en revisor for en periode af tre år. Genvalg kan finde sted.

b. Ekstraordinære medlemmer kan efter indstilling fra be­styrelsen og med generalforsamlingens godken­delse optages som observatører i bestyrelsen.
 
§ 8. Bestyrelsen fastlægger møder mv. og træffer beslutning om anvendelse af RI’s midler. Bestyrelsen er beslut­ningsdygtig, når formanden og mindst to medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme af­gørende.

a. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af sær­lige opgaver.

§ 9. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, dog kan ændring af vedtægter eller op­løsning af RI kun vedtages, når mindst 2/3 af medlem­merne er til stede og ¾ heraf stemmer derfor. Der kan afgives stemmer ved fuldmagt.

a. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkal­des til en ekstraordinær generalforsamling, der ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte kan vedtage ændring af vedtægter eller opløse RI.

b. Ved RI’s ophør skal de resterende midler overføres til Dansk Psyki­atrisk Selskabs forskningsfond.
 
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af besty­relsen og skal indkaldes såfremt 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger dette. Frist for indkaldelse og med­delelse af dagsorden følger bestemmelserne for ordinær generalforsamling.
 
§ 11. Foreningens regnskab følger kalenderåret.
 
§ 12. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Medlemskab ophører ved kontingentrestance udover tre måneder efter påmindelse herom.

§ 13. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
 
§ 14. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


 
 
Bliv medlem
Medlemmer af Dansk Psykiatrisk Selskab kan optages som ordinære medlemmer.

Andre faggrupper kan søge om ekstraordinært medlemskab.
Bliv medlem

Rigsadvokatens meddelelse: Psykisk afvigende kriminelle


Kalender
Besøg vores side
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Retspsykiatrisk Interessegruppe | Dansk Psykiatrisk Selskab | SE-nr. 27911838 |